Trafikverket släpper delrapport

Regeringens uppdrag till Trafikverket om att se över och komplettera uppgifterna om nya stambanor pågår. För att sänka kostnaderna till den ram på 205 miljarder som regeringen föreslagit har Trafikverket nu tagit fram förslag på ny utformning som bland annat påverkar stationsplaceringarna.

Trafikverket fick i juni i uppdrag om att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga linjesträckningar, alternativa hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och utformning av stationslägen och bibanor. Hittills utfört planerings- och utredningsarbete ska vara en utgångspunkt, men också andra alternativ bör kartläggas och, om samhällsekonomiskt eller klimatmässigt mer effektiva, analyseras.

Som en del av detta har Trafikverket tagit fram förslag på nya linje sträckningar och stationsorter samt placeringar. Detta förslag skickades till samtliga kommuner, regioner och Länsstyrelser utmed berörda sträckor. I början av november hölls sedan så kallade hearings där alla hade möjlighet att lämna sina synpunkter på hur man såg på förslaget.

I princip var beskedet likadant från alla parter under de olika hearings som hölls; inget av Trafikverkets förslag uppfyller de krav, förväntningar och förhoppningar som kommuner och regioner har på nya stambanor. Tydligt i samtliga förslag är att den regionala trafiken, samhällsnyttorna och möjligheten till tillväxt och förstorade arbetsmarknadsregioner är borta.

Trafikverkets tre nya förslag ställs mot ett jämförelsealternativ som utgörs av det förslag som Sverigeförhandlingen tog fram och som också kommuner och regioner skrivit avtal om.

Samtliga parter har nu också möjligheten att senast den 30/11 även skriftligen lämna in synpunkter och kompletterande material till Trafikverket. Trafikverket ska sedan lämna sin slutrapport till Regeringskansliet 28/2.

Här finns Trafikverkets pm inför hearings att läsa. Pdf, 1.5 MB.


Kategorier: Trafikverket,Stationer

Publicerad den: