Internationella erfarenheter blandades med nya kunskaper

Josefin Sundström talar

Den 10 maj arrangerade Götalandsbaneorganisationen ett kunskapsseminarium där fakta och sakkunskap varvades med erfarenheter från Europa. 

Lars Tvede_jensen från PwC som pratar

Dagen bjöd på spännande föreläsningar från PwC, SJ, Trip AB och Trafikverket. En internationell panel fanns på plats för att diskutera och debattera kring både finansieringen och effekterna som höghastighetsjärnvägen fört med sig. Panelen bestod av Thomas Kokel - DB Engineering & Consulting GmbH, Tyskland, Joaquin Jimenez-Otéro - ADIF Spanien och Rob Whyte - Alstom, England och Frankrike. 

Finansiering av höghastighetsjärnvägen

Första temat var finansiering av höghastighetsjärnvägen och Lars Tvede-Jensen, partner och ansvarig infrastrukturfrågor, från PwC gav oss en inblick i de modeller som finns och hur man av tradition finansierat infrastruktur i Sverige. Vi fick även ta del av olika former av finansiering i Europa.

Effekter av höghastighetsjärnvägen

Pär Helgesson, projektchef, SJ AB och Martin Sandberg, trafik- och infrastrukturstrateg, Trip AB berättade om vilka effekter man kan förvänta sig av höghastighetsjärnvägen vad det gäller resandemönster, pendling, arbetsmarknadsregioner och tillväxt.

Den internationella panelen redogjorde för hur de upplevt sitt lands faktiska effekter
av höghastighetsjärnvägen och berättade om anledningarna till varför man valde att
bygga höghastighetsjärnväg.  

Dagen avslutades med att Einar Schuch, regionchef Region Öst på Trafikverket pratade om skicket på befintlig järnväg samt behovet av ny järnväg.

Du hittar presentationerna från dagen nedan och filmen från dagen hittar du här.

Presentationer

Finansiering av höghastighetsjärnvägen- Lars Tvede-JensenPDF (pdf, 435.6 kB)

Regionala effekter av Götalandsbanan- Martin SandbergPDF (pdf, 766 kB)

Höghastighetsjärnväg - effekter- Pär HelgessonPDF (pdf, 834.1 kB)

Järnvägssystem i Södra Sverige - behov och framtid- Einar SchuchPDF (pdf, 1.3 MB)


Kategorier:

Publicerad den: 2017-05-19

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se