Ny rapport om alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen

Tåg som kommer in på stationen

Trafikverket har levererat en utredning om alternativ finansiering av svensk höghastighetsjärnväg som gjorts på uppdrag av Sverigeförhandlingen.

I januari 2016 överlämnade Sverigeförhandlingen en delrapport till regeringen där de gav en utvecklad syn på finansieringen. De förde då fram att värden som uppstår tack vare den nya höghastighetsjärnvägen bör användas till finansieringen.

När det gäller förutsättningarna för offentlig och privat samverkan (OPS) var bedömningen att det kan vara intressant för delar av höghastighetsjärnvägen om vidare utredning visar att det kan ge effektivitetsvinster. För att få ett bättre underlag gav Sverigeförhandlingen därför Trafikverket ett uppdrag som handlade om vilka delar av höghastighetsjärnvägen som skulle kunna lämpa sig bäst för OPS, vilka är riskerna och effektiviseringspotentialen m.m.

Trafikverket har gett EY och Advokatfirman Lindahl i uppdrag att göra utredningen och de svarar självständigt för beskrivningar, analyser och slutsatser. Rapporten visar att det finns ett intresse från privata investerare och finansiärer att genomföra hela eller delar av höghastighetsjärnvägen.

 

Dokument 

Rapport: En svensk höghastighetsjärnväg – alternativa former för finansiering och samverkan.PDF (pdf, 2.8 MB)


Länkar

Nyhet Trafikverket: Rapport om alternativ finansiering till Sverigeförhandlingenlänk till annan webbplats

Sverigeförhandlingen nyhet: Ny rapport analyserar OPS och höghastighetsjärnvägenlänk till annan webbplats


Kategorier: Trafikverket,Sverigeförhandlingen

Publicerad den: 2017-02-21

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se