Riksdagen säger ja till värdeåterföring

Lägenheter vid vattnet

Riksdagen har fattat beslut om att värdeökning av fastigheter ska kunna betalas tillbaka till kommuner.

Förslaget bygger på Sverigeförhandlingens författningsförslag om värdeåterföring och välkomnas inte minst av de kommuner som i Sverigeförhandlingen åtar sig att medfinansiera höghastighetsjärnvägen. Möjligheten till värdeåterföring ger det offentliga och fastighetsägare incitament till ett gemensamt samhällsbygge där infrastruktur och bostadsbyggande går hand i hand.

Privata aktörer som tjänar på stora infrastruktursatsningar ska kunna ge tillbaka en del av värdeökningen för sina fastigheter till samhället. Det ska i sådana fall ske på frivillig väg och det bygger på att det kan antas att en fastighet ökar i värde till följd av infrastruktursatsningen. Det kan till exempel handla om att det offentliga bygger ut järnvägen i närheten av en fastighet, vilket antas göra att fastigheten stiger i värde.

Det ska också klargöras i lagen att kommuner får medfinansiera byggande av järnväg, som ingår i ett landstings ansvarsområde, det vill säga tunnelbana och spårväg. Kommuner får redan i dag medfinansiera olika statliga väg- och järnvägsprojekt och med detta utvidgas bestämmelsen i lagen till att även avse landstingens transportinfrastrukturprojekt.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2017

Länkar

Webb-tv: Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastrukturlänk till annan webbplats                                                                                      


Kategorier:

Publicerad den: 2017-03-02

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se