Seminarium om stationens placering

Den 5 februari arrangeras det tredje seminariet i Götalandsbanans seminarieserie. Temat för seminariet är stationens placering.

Vi kommer att diskutera fördelar och nackdelar med att stationerna ligger centralt respektive utanför staden. Vi kommer även att diskutera stationslägenas betydelse ur resenärssynpunkt med hänsyn till stadsutveckling och ekonomiskt tillväxt samt hur de passar in i höghastighetssystemet. Under dagen kommer också Trafikverket att dela med sig av sina tankar om stationer i höghastighetssystemet.


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm

Publicerad den: 2016-01-19

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se