Götalandsbanan som organisation

Götalandsbanan påverkar många kommuner och regioner i Sverige, men organisationen bakom Götalandsbanan drivs av de fyra största kommunerna på sträckan Göteborg- Stockholm.

Götalandsbanan är så mycket mer än en ny järnväg. Det är ett gigantiskt samhällsbyggnadsprojekt. För att kunna möta och dra mesta möjliga nytta av banan och se till att så många som möjligt får tillgång till den, har kommunerna Göteborg, Borås, Jönköping och Linköping gått samman i ett samverkansavtal.

Man bestämde sig för en gemensam organisation för att man upplevde att det fanns angelägna och övergripande frågor som bättre kan genomföras gemensamt än var för sig. Man såg möjligheten till större och bredare kunskapsspridning och de frågor runt samhällsutveckling som det fanns en osäkerhet runt kunde man hitta bättre och mer rationella lösningar på.

Organisationens uppdrag och mål

Organisationens uppdrag kan sammanfattas i några punkter:

  • Processstöd och samordning av processer
  • Kommunikations- och informationsinsatser
  • Kunskapshöjande insatser
  • Kontakt och samverkan med externa parter
  • Utredningsarbete

Målet med organisationen är främst att driva processen framåt och att få till ett beslut om Götalandsbanan i dess hela sträckning på nationell nivå snarast möjligt.

Det långsiktiga målet är att Götalandsbanan ska stå färdig i sin helhet år 2031.

Kommunernas arbete

För att dra mesta möjliga nytta av stationerna och dess stationslägen är det också viktigt att varje enskild kommun tar på sig ansvaret för att hitta lösningar och möjligheter för banan.

Det är viktigt att varje kommun på sträckan tittar på saker som planering av boende, arbete och service. Det är avgörande för om potentialen ska kunna realiseras.
Stationer och resecentrum bör finnas i städernas centrum och det bör också finnas kontaktintensiva verksamheter inom 500-600 meters radie från stationerna.
All infrastruktur och kollektivtrafik för att nå ett stationsläge måste planeras och bli integrerade så att alla lätt, smidigt och effektivt kan nå en station.