Erfarenheter från Tyskland understryker vikten av centrala stationslägen

Tåg från Tyskland

När Borås stad och trafikkonsultföretaget Trivector genomförde en gemensam studieresa till några av de städer som omfattas av det tyska höghastighetsnätet var vikten av centralt belägna stationer en viktig erfarenhet.

PG Andersson från Trivector

De städer som placerat sina höghastighetsstationer i stadens centrum hade väsentligt mycket högre tillväxteffekter än de städer som placerat stationen en bit utanför centrum.

Sverige och Götalandsbanan kan hämta mycket erfarenheter från Tyskland, där flera orter trafikerats med höghastighetståg i flera decennier. Sommaren 2015 genomförde Trivector och Borås stad därför en gemensam studieresa till Tyskland för att studera städers utveckling vid höghastighetsbanor och för att se hur städerna nyttjat stationsområdenas potential. Under resans gång besökte politiker, tjänstemän och representanter från Trivector fem tyska städer som utrustats med höghastighetsbana. Tre av dessa valde att placera stationen mitt i stadskärnan, medan två istället placerade stationen en bit utanför stadskärnan.

– Var stationerna på en höghastighetsbana placeras avgör till stor del vilka tillväxteffekter investeringen genererar. Vi besökte tre tyska städer som trafikerats av höghastighetståg sedan början av 1990-talet och två städer som haft höghastighetståg sedan 2002. De stationer som är centralt belägna har gynnat handelns och övriga näringslivets tillväxt. Befolkningsantalet har ökat och även universitetet i dessa städer har gynnats. I de två städer med höghastighetsstationer som placerats en bit utanför stadskärnan var tillväxteffekterna i princip halverade, säger PG Andersson, konsult på Trivector.

Han anser att de tyska erfarenheterna bör väga tungt vid planeringen av Götalandsbanans stationslägen och tillägger att centralt belägna stationslägen i mångt och mycket är en förutsättning för att Götalandsbanan ska generera de tillväxteffekter vi önskar.

– Erfarenheterna från studieresan ökade förståelsen för stationslägets betydelse för Götalandsbanans lokala och regionala tillväxteffekter. En viktig slutsats av vår studieresa till Tyskland är att stationsområde som placeras rätt, det vill säga centralt i staden, har potential att utvecklas till ett nav för näringsliv, bostäder och detaljhandelns utveckling, säger PG Andersson.

Länkar