Götalandsbanan frigör transportsektorns tillväxtpotential

Thord Sandahl framför en lastbil

För logistiksektorn är Götalandsbanan ett projekt som frigör mycket kapacitet på de befintliga stambanorna. Det innebär bland annat att möjlighet att öka andelen spårbundna godstransporter, minskad störningskänslighet och ökad punktlighet samt förbättrade möjligheter att tillgodose transportkundernas efterfrågan. I förlängningen kan Götalandsbanan stärka den svenska industrins konkurrenskraft
med pålitliga och kapacitetsstarka transporter.

När Götalandsbanan invigs flyttas en del snabbtåg över till den nybyggda höghastighetsbanan. För godstågstrafiken, som stannar kvar på det gamla stambanenätet tillsammans med bland annat regionaltågen, innebär det att tågtyper som kör med samma eller liknande hastigheter kan samlas på det gamla stambanenätet. Det medför i sin tur att trafiken kan flyta på betydligt smidigare och effektivare jämfört med när tåg med olika hastigheter blandas på samma spår.

– För oss, som en av Sveriges ledande kombitrafikaktör med daglig trafik på bland annat sträckorna Helsingborg-Nässjö-Umeå-Luleå samt Göteborg-Umeå-Luleå, är Götalandsbanan ett mycket viktigt projekt eftersom det frigör kapacitet på järnvägssträckor som i dagsläget nyttjas till bristningsgränsen, säger Thord Sandahl, som är vd på och driver Sandahlsbolagen i tredje generationen.

Lättare att tillgodose kundernas önskemål

– Eftersom många aktörer samsas om utrymmet på den befintliga västra stambanan så tvingas samtliga aktörer kompromissa när de tilldelas tidtabeller och avgångstider från Trafikverket. Eftersom konkurrensen om spårutrymmet är så omfattande innebär det att vi inte alltid kan få de avgångstider som vi och våra kunder önskar. När mer kapacitet för godståg frigörs på den befintliga västra stambanan ökar det våra möjligheter att tillgodose kundernas önskemål. Det kan även bidra till att öka andelen spårbundna godstransporter eftersom fler kunder då kan välja spårbundna transporter framför lastbilstransporter. Det gynnar förstås även miljön, säger Thord Sandahl.

Han anser att det redan i dagsläget finns en betydande potential att överföra mer gods från väg till järnväg, men stambanornas bristande kapacitet sätter stopp för det. För transportsektorn väntar en omedelbar kapacitetsökning så snart Götalandsbanan invigs.

Länkar