Götalandsbanan kan bli en katalysator för ekonomisk tillväxt

Rött höghastighetståg som åker förbi

Trafikverket ser flera fördelar med Götalandsbanan, däribland en ökad tillförlitlighet
i tågsystemet, trafikseparering som möjliggör effektiv persontrafik, snabba och direkta förbindelser mellan storstäderna, samt att Götalandsbanan överlag kan
utgöra ett välkommet tillskott för Sveriges ekonomiska utveckling.

Peter Uneklint från Trafikverket

– Det råder ingen tvekan om att vårt befintliga stambanesystem är överbelastat och präglas av omfattande kapacitetsbrister. Persontrafiken på våra stambanor har i princip fördubblats de senaste tjugo åren. De flesta förstår säkert att något måste göras för att förändra situationen och då framstår höghastighetsbanor som ett bra alternativ. I Spanien har höghastighetsbanan nästan konkurrerat ut inrikesflyget och i stora delar av Frankrike är inrikesflyget kraftigt begränsat till följd av landets höghastighetsbanor, säger Peter Uneklint, programchef för höghastighetsjärnvägen på Trafikverket.

Goda erfarenheter från Frankrike

Han hänvisar till erfarenheter från Frankrike, där tågtrafiken ökat med 70 procent, varav hälften av resenärerna är nytillkomna, ca 20 procent kom från bil och resterande från flyg. Det tyder på att höghastighetståg överlag genererar ett ökat resande eftersom de är mer tillgängliga, snabbare och mer tillförlitliga än andra typer av tåg. Om Götalandsbanan finns att tillgå kan exempelvis antalet privatpersoner som oftare tar tåget mellan Göteborg och Stockholm öka.

– För att Götalandsbanan ska generera de tillväxteffekter som är möjliga, krävs nära samverkan mellan många parter, bland annat Trafikverket, regioner och de kommuner som har stationer längs med sträckan. För att maximera samhällsnyttan och tillväxteffekterna krävs bland annat att stationsorterna länkar samman orterna i sin region så stationen blir lättillgänglig även för invånare från andra delar av länet. Kommunerna behöver även samverka med fastighetsägare och näringsidkare som är verksamma i området kring den nya stationen, säger Peter Uneklint.

Nya intressanta regioner

Enligt Trafikverkets beräkningar frigör Götalandsbanan mellan 20 och 40 procents trafikkapacitet på den befintliga Västra och Södra stambanan. Det frigör tillväxtmöjligheter för såväl godstrafiken som för den regionala trafiken.

– En annan intressant aspekt är att de förkortade restiderna skapar förutsättningar för förstorade regioner och därmed även nya arbetsmarknadsregioner. Jönköping, Borås och Göteborg kan knytas samman till en samlad region och Linköping, Norrköping och Jönköping kan bli en annan. Det finns flera intressanta framtida storregioner med omfattande tillväxtpotential, säger Peter Uneklint.

Länkar