Arbete under 2015

Under 2015 planerar organisationen att rikta in sig på föjande huvudområden:

Samverkan och samordning

  • Fysisk planering med mål att delsträckan Linköping-Borås ska återupptas så att det 2018 finns möjlighet att påbörja en järnvägsplan
  • Samverkan med Trafikverket kring ÅVS (åtgärdsvalsstudie)
  • Dialog med förhandlingsmännen om en utbyggnadsstrategi och finansiering

Kunskapshöjande aktiviteter

  • Nätverk för delen Linköping - Borås
  • Kunskapshöjande arbete i samverkan med övriga aktörer i stråket Stockholm- Göteborg, kommuner, regioner samt näringsliv
  • nitiera analyser och utredningar vid behov

Kommunikations- och informationsfrågor

  • Kommunikation kopplad till verksamhetspla
  • Besök hos kommunerna/regionerna i intressentgruppen
  • Nätverk - Identifiering

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se