Korta fakta

Järnväg

Restidsmål:            Stockholm - Göteborg 2:00
                               Stockholm - Malmö   2:30
                               Stockholm - Linköping 1:00
                               Borås - Göteborg 0:30

Hastighet:               320 resp minst 250 km/h

Kapacitet:               Upp till 10 tåg/timme Stockholm-Jönköping
                               Upp till 8 tåg/timme på övriga delar

Bytestider:              Mellan olika tåg och mellan tåg och buss ska högst 10 min.

Plattformar:             400 meter och 250 meter långa

Spårspring:             Banan ska minimera risk för spårspring över huvudspåren

Förbigångsspår:     Ska finnas vid varje station

Underhåll:               Trafikering sker 06-24, nattetid sker underhåll

Samhällsnytta

Bostäder:               minst 100 000 nya bostäder

Arbeten:                 13 000 nya byggnadsjobb/år fram till 2035                         

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se